רבי שמעון בר יוחאי​

נהר חכמה נישא על פלגי מים

מתנת אלוה קיבלת משמים

יום ולילה נחבאת במערה

לקבל אור שכינה ולעסוק בתורה

סודות ורזים כתבת בזוהר

לכל באי עולם פתחת הצוהר

יצרת תשובה לכל שאלה

ממלאכים למדת אוצרות קבלה

מסרת נפשך על קידוש השם

בטהרה וקדושה גופך יתבשם

 

יתמלא העולם בזכותך בכח ואון

ונעלה ונתייחד עם שמך במירון

וגילית צפונות וחידות נסתרות

ממעיינות חכמתך יתמלאו נהרות

סעדת ליבך על מים וחרובים

ודברי תורתך כל לבב הם שובים

פלאי עולם הפצת לכל חי

צדיק בכל דרכיו זהו רבי בר יוחאי