חידושי תורה שחיברתי​

המילה "בראשית" בראשי תיבות

 

בראשונה רצתה אשתי שאני ילמד תורה = בראשית .

בתחילה רצתה אורלי שניסים ירביץ תורה = בראשית .

בתחילה רצה אלוהים שניסים יפיץ תורתו = בראשית .

בראשונה רצה ארץ שמיים יבראו תחילה = בראשית .

בריאות רפואה אושר שלווה ישועה תקווה = בראשית .

 

 

המילה "שמות" בראשי תיבות

 

שמור מצוות ותהיה תמים .

שפר מידותיך ושא תפילה .

שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך

שם מקום ותפילה תשובה – (אלו 4 דברים המבטלים גזר דינו של האדם) עיי שינוי שם, מקום, צדקה, ותפילה .

המילה "ויקרא" בראשי תיבות

 

ושיהיו ישראל קדושים רצה אלוהים .

ותראה ישועות קרובות אמן .

המילה "במדברבראשי תיבות

 

בלי מצוות דרכיך בחיים ריקה .

באים מצפונך דואב בקש רחמים .

המילה "דבריםבראשי תיבות

 

דבוק במצוות ראה יתגשמו משאלותיך .

דחק ביצרך רחק ייסורים מליבך .

המילה "שבתבראשי תיבות

 

שלום בית תמיד

כלומר מי ששומר שבת – מובטח לו שלום בית תמיד .

לשם מה בא האדם לעולם ?

 

תינוק נולד

תינוק = בהיפוך אותיות = תיקון

כאשר השלים את תיקונו מתהפכות האותיות

תינוק = בהיפוך אותיות = ניתוק

וכאשר תם תיקונו מתהפכות האותיות

תם = בהיפוך אותיות = מת

ואז יגיע תמים לעולם הבא – בחזקת תחיית המתים

תמים = בהיפוך אותיות = מתים .

למה אין בכל ה"קדישאת האות ט' ?

 

ט' בגימטריה = 9

לומר לך שאפילו עם 9 אנשים אי אפשר

לומר את ה"קדיש" רק עם מניין ( 10 ) .

"ותחסרהו מעט מן האלוהים"

 

נאמר על משה רבינו שהגיע בחוכמתו עד ל – מ"ט (49) שערים

והיה חסר לו רק שער אחד להגיע לשער ה – נ' (50)

אם ניקח את המילה " מעט " ונפרק אותה כך

מ ע ט

ונשנה את סדר האותיות כך

מ" ט - ע

מ"ט = בגימטריה = 49 ע = בגימטריה = 70

שהוא הגיע ל – מ"ט שערים ונשאר לו האות ע'

ע' = בגימטריה = 70 וגם המילה "סוד" = בגימטריה = 70

אז למשה היה חסר " סוד " 1 בשביל להגיע לשער ה - נ'

"מעט מן " מן = ראשי תיבות = מ ן מ – אות נון

משער נון ... וזה שנאמר " ותחסרהו מעט מן האלוהים " .

שלושת האבות וארבעת האמהות שווים תרי"ג(613) – כיצד?

 

אברהם יצחק יעקב - סופי תיבות = מ ק ב

מ-ק-ב = בגימטריה = 142

שרה רבקה לאה רחל - ראשי תיבות = ש – ר – ל – ר

ש – ר ל ר = בגימטריה = 730

 

ראשי תיבות של – אברהם יצחק יעקב = א – י – י

א – י – י = בגימטריה = 21

588 = 142- 730

609 = 21 + 588

613 = 609 + 4 אמהות .

ונחנו מה "

 

משה ואהרון עונים לקב"ה – " ונחנו מה "

מה = בגימטריה = 45

אדם = בגימטריה = 45

מה אדם - ראשי תיבות מא = משה אהרון

ונחנו " - אפשר לקרא את המילה – ישר והפוך מימין לשמאל ומשמאל לימין

לומר לך גם אם נלך ישר והפוך ומימין לשמאל כולנו בבחינת

" ונחנו מה " - מה אנחנו – כלום עפר ואפר ...

ונחנו = בגימטריה 120 משה חי 120 שנה

משה אומר אני חי רק 120 שנה מה אנחנו שווים .

רמזים על הצדקה והמעשר

 

מעשר בגימטריה = 610 = בגימטריה תרו

הקב"ה אומר שהכול ממנו , מאת ה' – כלומר הכל - מ - ה'

תרו מה = תרומה , ככתוב : " לוו עלי ואני פורע " .

 

מעשר בגימטריה 610 , ולמי ניתן הכסף לעני

עני מורכב מ – אותיות

613 = 3 + 610 , 613 = בגימטריה = תרי"ג

והנותן לעני כאילו קיים את כל התורה .

שמור לי ואשמור לך "

 

עשיר = בגימטריה = 580 ,

צדקה = בגימטריה = 199

עני = בגימטריה = 130

אז העשיר = 580 נותן צדקה = 199 נותן לעני = 130

251 = 130 – 199 – 580

נר = בגימטריה = 250

251 = הכולל (1) + 250

והקב"ה אומר: "אם אתה משמר את נרי אני משמר את נרך ".

תן לי ואתן לך "

 

עשיר = בגימטריה = 580

עני = בגימטריה = 130

450 = 130 – 580

450 = בגימטריה = תן .

והיה מעשה הצדקה שלם "

 

צדקה = בגימטריה = 199

שלם = בגימטריה = 370

569 = 370 + 199

תתן בלב שלם

570 = 1 + 569

ואם תעשר

עשר = בגימטריה = 570

והקב"ה אומר : " וגם את שמי אשים ותהיה עשיר "

10 = ( שם ה' )

ואם תתן בלב שלם תהיה עשיר : 580 = 570 +10

עשיר = בגימטריה = 580 .

על הנותן יהיה לעזור לעני בשעת :

 

צ - צרתו

ד - דוחק

ק - קושי

ה - הבנה התחזקות

צדקה מרעישה אפילו את רוחות השמיים

 

צ צפון

ד - דרום

ק - קדמה ( מזרח )

ה - הימה (מערב) .

צדקה היא הנתינה בלב שמח

 

צ - צחוק , שהנותן יתן בחיוך , וילבין שיניו לעני

ד - דיבור , ידבר על לב העני ויוציא היאוש מליבו

ק - קבלה , שעל ידי שנותן הוא יקבל בחזרה

(נתן – אפשר לקרא בישר והפוך ומימין לשמאל ולהיפך)

ה - הענקה , ככתוב " הענק תעניק לו " .

הנותן בעין יפה יהיה עשיר

 

צדקה = בגימטריה = 199

1 = זה הנותן את הצדקה

200 = (זה הנותן את הצדקה) 1 + 199

200 = בגימטריה = ר' (האות ר' )

ר' בפירוק המילה = ריש = מלשון רש = עני

ריש ע' = של הנותן בעין יפה

הנותן נהיה עשיר

ואם העשיר יקמוץ ידו אפילו בקוצו של י' אז יקרא רשע

רשע = יעשיר .

סדום ועמורה "

 

אלוהים אומר לאברהם שהוא הולך להחריב את סדום

ואברהם עונה לו : " האף תספה צדיק עם רשע "

צדיק עם רשע - ראשי תיבות = צער

שכביכול יהיה צער לצדיק למות בחטאו של הרשע .

ויעתר לו הותהר אשתו "

 (פרשת תולדות כה' – כא')

 

יצחק התפלל לקב"ה , ובזכות התפילות וקיום מצוות התורה

נפקדה רבקה אשתו , והרמז :

ותהר = אותיות = תורה

ללמדך שהמתפלל בכוונה זוכה לתורה ולתולדה .

ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך "

(פרשת תולדות כז' – ח' )

 

אני מצווה אותך = ראשי תיבות = אמא

יעקב סרב לרמות את אביו , וכל מעשיו היו מכוח הציווי של אמו

לאשר אני מצווה אותך , מדין כבוד אב ואם .

תכונות האבות באקרוסטיכון

 

אברהם

א - אהבה : "קח את בנך אשר אהבת " ( כב' – ב' )

ב ברכה : "וה' ברך את אברהם בכל " ( כד' – א')

ר רחמים : "אולי ימצאון עשרה " , "האף תספה ציד עם רשע"

(יח' – כג')

ה – הודיה : "ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו" (כב' – יג)

מ – מכניס אורחים : "יוקח נא מעט מים", "ואקחה פת לחם

וסעדו לבבכם" (יח' ,ד'-ה')

 

יצחק

י – ישועה : "והתברכו בך כל גויי הארץ", "ויעתר לו ה' ותהר

רבקה אשתו" (כה'-פא')

צ – צדק : "ויאמר ראה ראינו כי היה ה' עמך" (כו'- כח')

ח – חופר בארות : "ויעתק משם ויחפור באר אחרת" (כו' – כב')

"וישב יצחק ויחפור את בארות המים" (כו'-יח')

ק – קבלת עול : "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך" (כו'-ג')

 

יעקב

י – יושב אהלים : "ויעקב איש תם יושב אהלים" (כה'-כז')

ע – עושר : "ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן רבות שפחות"

(ל'-מג') ק – קדוש : "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים (לב' – א' ) ב – ברוך: "והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה (כח' – יד' ) .

רמזים וראשי תיבות במילה יהוה "

 

יקח הלחם ויברך המוציא = יהוה

ישראל התקדשו וקבלו התורה = יהוה

ישמחו השמים ותגל הארץ = יהוה

יודע המחשבות ובוחן הלבבות = יהוה

יצר הטוב ויצר הרע = יהוה

חידודים למילה – יהוה "

 

אמרה שבת לפני הקב"ה : אין לי בן זוג

ענה הקב"ה ישראל יהיה בן זוגך

יבוא החתן ויקדש הכלה = יהוה

 

" אדם כי ימות באוהל " – צריך אדם לעסוק בתורה

באוהלה של תורה ביום ובלילה ויחדש חידושים

ואם יגעת ומצאת תאמין – כי לא בשמים היא

יגעתי המון ומצאתי הרבה = יהוה .

 

כאשר שבר אברהם את הפסלים , בא תרח אביו ושאל : מי שבר את הפסלים ? אז סיפר לו אברהם שהפסל הגדול שבר את הפסלים , אז ענה תרח : נראה לך שהפסל הגדול יכול לזוז או לשבור את הפסלים

ישמעו האוזניים ויראו העניים = יהוה

את שמדבר פיך ... זה שענה אברהם כביכול לתרח .

 

אמר הנביא " הנה ימים באים ויהי רעב בארץ וצמא

אבל לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לדברי תורה

ישבעו הרעבים ויגמעו הצמאים = יהוה

בשקיקה דברי תורה .

 

הקב"ה יודע מתי זמנו של האדם להוולד

ומתי סופו להיפטר מן העולם –

בידי הקב"ה מפתח הלידה ומפתח המיתה

יום הלידה ויום המוות = יהוה .

 

" וישמע יתרו " – וראו ישראל ואפילו שפחה על הים ראתה

יראה החכם וישבח הניסים = יהוה .

 

" שבע יפול צדיק וקם ולרשעים אין תקומה "

יצליח הצדיק ויפול הרשע = יהוה .

 

ישראל אמרו : " נעשה ונשמע "

יש העושים ויש השומעים = יהוה .

רמזים לחנוכה

 

נס גדול היה פה – ראשי תיבות = נגהפ'

כתוב על הסביבון נג הפ'

ובסופגניה יש רמז לנס באותיות

במילה סופגניה מסתתרות האותיות נגהפ.

 

ידוע שמלכות יוון נלחמו במכבים

במילה סביבון רואים את הנס ואך הקב"ה סובב את

הניצחון של רבים מול מעטים

סביבון – אותיות סבב יון

כלומר שהקב"ה סבב את מלכות יון (היוונים )

ונתן שהחלשים יגברו על החזקים .

 

באותיות המילה " חנוכה " אפשר למצוא

את מי שהדליק את המנורה בבית המקדש

חנוכה = כוהן (כהונה) ח'

ונשארה האות - ח( מלשון חטא )

שעל ידי ההדלקה כיפר הכהן על החטאים של עם ישראל .

רמזים לחנוכה

 

נס גדול היה פה – ראשי תיבות = נגהפ'

כתוב על הסביבון נג הפ'

ובסופגניה יש רמז לנס באותיות

במילה סופגניה מסתתרות האותיות נגהפ.

 

ידוע שמלכות יוון נלחמו במכבים

במילה סביבון רואים את הנס ואך הקב"ה סובב את

הניצחון של רבים מול מעטים

סביבון – אותיות סבב יון

כלומר שהקב"ה סבב את מלכות יון (היוונים )

ונתן שהחלשים יגברו על החזקים .

 

באותיות המילה " חנוכה " אפשר למצוא

את מי שהדליק את המנורה בבית המקדש

חנוכה = כוהן (כהונה) ח'

ונשארה האות - ח( מלשון חטא )

שעל ידי ההדלקה כיפר הכהן על החטאים של עם ישראל .

 

נס גדול היה פה

מי היה פה ומי האחראי לנס הגדול ?.... הנה הרמז

פה בגימטריה 85 +הכולל = 86

אלוהים בגמטריה = 86

ואם תאמר שהיה נס מעל הטבע

הטבע בגמטריה = 86

ואם נשאל מי האחראי לנס הגדול ?

נס = 110 גדול = 43 היה = 20

173 = 110 + 43 + 20

אלוהים = 86

פה הכולל = 86

173 = הכולל + 172 = 86 + 86

נס גדול היה פה = 173

פה הכולל אלוהים = 173 .

 

הנס היה בחנוכה

חנוכה בגימטריה 89

נס גדול היה = מילים

אלוהים בגימטריה = 86

89 אלוהים + 3 אותיות = חנוכה